Trang chủ arrow Tin tức - sự kiện arrow QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2010 - 2012

Hôm nay: 18/04/2014

Tin nhanh
New Page 1

CHO MỪNG BẠN Đ ĐẾN VỚI WEBSITE CNG ĐON TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIN

Tin mới nhất
Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức Nhn sự
Tư liệu
Hoạt động
Tin tức - sự kiện
Website lin kết
Tm kiếm
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2010 - 2012 PDF In E-mail
04/02/2008
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

          Căn cứ Điều lệ Công đoàn, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2010 - 2012 quyết định quy chế làm việc của Ban chấp hành Công đoàn như sau:

 

PHẦN I

 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYÊN HẠN

 

I. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban chấp hành:

 

1.      Quyết định, chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp công tác hàng năm và toàn nhiệm kỳ nhằm thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và nghị quyết Công đoàn cấp trên.

2.      Quyết định các biện pháp tham gia quản lý Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, tham gia với ngành và nhà nước trong việc xây dựng và ban hành các chế độ, chính sách liên quan đến đội ngũ cán bộ, giáo viên trong ngành.

3.      Đề xuất với chính quyền và Công đoàn cấp trên những vấn đề quản lý và xây dựng sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo.

4.      Định kỳ báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động cỉa Công đoàn với cấp uỷ Đảng, Công đoàn cấp trên và thông báo cho Công đoàn cấp dưới.

5.      Thông qua dự toán, quyết toán, thu chi ngân sách tài chính Công đoàn hàng năm theo đúng phân cấp quản lý của tổ chức Công đoàn. Quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả tài sản của Trường Đại học KHTN.

6.      Chuẩn bị Đại hội Công đoàn Trường Đại học KHTN nhiệm kỳ sau.

 

II. Trách nhiệm và quyền hạn của uỷ viên Ban chấp hành:

 

            - Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Ban chấp hành (BCH), nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng các nghị quyết, quyết định của BCH, thường xuyên phản ảnh những thông tin cần thiết cho BCH, Ban Thường vụ, tham gia các hoạt động do BCH phân công.

            ­- Các ủy viên BCH là cán bộ hoạt động ở các Công đoàn cơ sở có trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo của cấp mình tổ chức thực hiện các nghị quyết của BCH; đề xuất giải pháp, làm cho việc chỉ đạo của Ban chấp hành bám sát và có hiệu quả cao đối với cơ sở; phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn tại cơ sở mình sinh hoạt.

            - Các ủy viên BCH được Ban Thường vụ cung cấp thông tin, và có quyền chất vấn Ban Thường vụ những vấn đề mà mình quan tâm.

 

 

 

III. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Thường vụ:

 

            Ban Thường vụ (BTV) là cơ quan thường trực của BCH, điều hành hoạt động của Công đoàn giữa 2 kỳ Hội nghị BCH, có trách nhiệm và quyền hạn:

            - Chỉ đạo, hướng dẩn, kiểm tra các Công đoàn cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội Công đoàn Trường Đại học KHTN và Nghị quyết của BCH ban hành (hoặc soạn thảo) ra các Nghị quyết, Quyết định giữa 2 kỳ họp Ban chấp hành để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết BCH.

            - Thay mặt BCH tham gia quản lý Trường Đại học KHTN, chuẩn bị nội dung và triệu tập các kỳ họp BCH, báo cáo trước BCH về tình hình tổ chức hoạt động Công đoàn trong các kỳ họp BCH.

            - Giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

            - Thông tin tình hình phong trào cán bộ, giáo viên hoạt động Công đoàn và các thông tin cần thiết cho các ủy viên BCH và Công đoàn cấp dưới, trả lời chất vấn của các ủy viên BCH.

 

IV. Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Ban Thường vụ

 

1.      Chủ tịch là người đứng đầu BCH, chủ trì các công việc của BTV; BCH có trách nhiệm và quyền hạn:

·        Chịu trách nhiệm trước BCH Công đoàn Trường ĐH KHTN về việc thực hiện Nghị quyết của BCH Công đoàn. Thay mặt thường vụ làm việc với Đảng uỷ và Ban Giám hiệu Trường ĐH KHTN

·        Phụ trách chung các mặt công tác của Công đoàn Trường ĐH KHTN. Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức và đối ngoại.

·        Quyết định và chịu trách nhiệm trước BCH về hoạt động của Ban Thường vụ. Chủ trì các cuộc họp của BCH, BTV. Ký các quyết định của BTV, BCH.

·        Uỷ quyền, phân công trách nhiệm cho các Phó chủ tịch và uỷ viên thường vụ thực hiện các công tác khi cần thiết. Quyết định những công việc đột xuất khi không họp được BTV và báo cáo lại BTV trong kỳ họp gần nhất.

2.      Phó chủ tịch là người được phân công một số công tác cụ thể và giúp chủ tịch điều hành hoạt động của BTV và BCH có trách nhiệm và quyền hạn:

·        Chịu trách nhiệm trước BCH và BTV về lĩnh vực được phân công và phụ trách.

·        Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của BTV, BCH trong lĩnh vực được phân công. Nghiên cứu, đề xuất với BTV các chủ trương, biện pháp tổ chức hoạt động Công đoàn.

·        Thay mặt chủ tịch khi được uỷ quyền.

3. Uỷ viên thường vụ có trách nhiệm và quyền hạn:

·        Tham gia đy đ c kỳ hp của BTV, nghiên cu đóng p ý kiến, tham gia xây dng c Nghị quyết, Quy đnh của BTV BCH. Khi cn thiết đưc Ch tch, Phó ch tịch mi dự các Hội nghị chuyên đ hoc đưc phân công ph trách một s nghiên cu, kho t đc t của t chc Công đoàn.

·        T chc ch đo, kim tra hot đng theo mng công c chuyên môn tại đơn vị đưc phân công ph trách.

·        Thay mt Ban Thưng v trả li cht vn ca Ban Chp hành nhng vn đ trong lĩnh vc đưc phân công phối hp vi các y viên Ban Thưng v trong vic gii quyết các vn đề liên quan.

·        Khi đưc y quyn, đi din Ban Thưng vụ làm việc vi các bộ phận chuyên môn của Trường ĐH KHTNv các vn đề liên quan đến hot đng Công đoàn.

 

PHN HAI

 

NGUYÊN TC VÀ CH Đ LÀM VIC

 

I. Nguyên tắc làm vic của Ban Chấp hành Ban Thưng vụ:

 

Theo nguyên tc tp trung dân chủ, tp th lãnh đo, cá nhân phụ trách. Mi hot động đu tiến hành công khai, dân chủ.

 

-      Có chương tnh công tác hàng năm toàn nhim k.

 

-      Các Ngh quyết, Quyết đnh ch có giá trị khi có ít nht 2/3 s ủy viên ti d họp và phi đưc trên ½ s y viên dự hp đng ý. Các ủy viên đưc bo lưu ý kiến nhưng phi chp hành Nghị quyết, Quyết đnh đưc thông qua theo nguyên tắc trên.

 

-      Các văn bn chun b đưa ra trong các cuộc họp phi gi đến c ủy viên trưc khi họp. Các ủy viên cn nghiên cu trưc để đóng góp ý kiến và tham gia tho lun. Nhng đồng c ủy viên không có điu kin d hp cn có ý kiến đóng góp bng văn bn.

 

-      Nhng việc đt xut cn gii quyết, Ban Thưng vụ (hoc Ban Chp hành) giao cho các đồng c thưng trc gii quyết và báo o li vào các kỳ họp gn nht.

 

II. Chế đ làm vic:

 

-    Ban Thưng v Công đoàn Trường ĐH KHTN hp thưng k 1 tháng 1 ln.

 

-     Ban Chp hành Công đoàn Trường ĐH KHTN họp thưng kỳ 3 tháng 1 ln.

 

-     Ban Thưng vụ Đng y Trường ĐH KHTN m việc vi Ban Thưng vụ Công đoàn Trường ĐH KHTN họp thường kỳ 3 tháng 1 lần.

 

-     Ch tch, P chủ tịch, Ch nhim UBKT, trưng các ban chc năng có kế hoch hội ý, trao đi thưng xuyên đ điu phi các hot động gia các kỳ họp của Ban Chp hành và Ban Thưng vụ.

 

-     Nhng cuc hp ca Ban Thưng v Ban Chp hành có nội dung liên quan đến c ban, đơn v nào thì đồng chí Tng ban, Th trưng đơn vị chuyên viên phụ trách trc tiếp có thể đưc mi để tho lun và đóng góp ý kiến.

 

-     Các đồng c ủy viên Ban Thưng v và Ban Chp hành không chuyên trách đưc to điu kin và có phụ cấp công tác theo chế đ hin hành.

 

Ban chp hành Công đoàn Trường ĐH KHTN có trách nhim t chc thc hin chế độ m việc theo qui chế. Việc sa đổi, b sung nhng đim trong quy chế này phi đưc Hội nghị toàn thể Ban Chp hành xem xét và thông qua.

 

TM. BAN CHP HÀNH

Ch tịch

(Đã ký)

 

VÕ THỊ BẠCH MAI

 

                                                 

Cập nhật lần cuối ( 29/03/2011 )
< Trước   Tiếp >
Hnh ảnh hoạt động
Điểm nng
Truy cập
Hiện c 1 khch online