Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
untitled-1.jpg

Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm và xếp lương kỳ thi viên chức năm 2010 In E-mail
14/07/2010
Đính kèm 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

Số : 748 /QĐ-KHTN-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­

Tp.Hồ Chí Minh, ngày   6   tháng  7  năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Tuyển dụng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức

--------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12/10/2006 của Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường ĐHKH     Tự Nhiên - ĐHQG Tp.HCM ;

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05/4/2010 của Đại học Quốc gia Tp.HCM về ban hành Quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học thành viên trong ĐHQG-HCM;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chánh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay tuyển dụng, bổ nhiệm và xếp lương cho 27 thí sinh đã đạt kết quả kỳ xét tuyển, thi tuyển viên chức năm 2010 thuộc Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQG Tp.HCM ( danh sách 1 Đính kèm Danh sách 2 Đính kèm )

Điều 2. Các thí sinh có tên ở Điều 1 được hưởng hệ số lương mới kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng Phòng, Trưởng Ban chức năng, và các thí sinh có tên ở   Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3

- Lưu VT

                                                                                                 Dương Ái Phương

 
HCMUS Portal 2.x

 

HCMUS Portal 2.x

 

Baner2014
itec_2016.jpg
banner_apcs_2015-new.gif
banner-truong-2015-v2.gif
banner viet phap 2015.jpg
banner mlst.png
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab