Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
3.jpg

banner_viet_phap_2016.jpg
banner-truong-2015-v2.gif
Thông báo thi nâng ngạch CV lên CVC, CVC lên CVCC năm 2010 In E-mail
18/10/2010
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

Số :  79 /KHTN-TCHC

( V/v : Thi nâng ngạch CV lên CVC

năm 2010 )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 10 năm 2010

Kính gửi : ....................................................

                                   

           

Căn cứ Công văn số 1802/ĐHQG-TCCB ngày 14/10/2010 của Đại học Quốc gia Tp.HCM V/v thi nâng ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2010.

Trường đề nghị các đơn vị có nhu cầu cử viên chức tham dự kỳ thi trên gửi danh sách ( theo mẫu đính kèm ) và hồ sơ cá nhân ( mẫu khai nhận trực tiếp tại Phòng TC-HC ) về Phòng TC-HC trước ngày 20/10/2010.

Đối tượng, điều kiện dự thi, hồ sơ dự thi,...tham khảo công văn số 1802/ĐHQG-TCCB ngày 14/10/2010 của Đại học Quốc gia Tp.HCM ( đính kèm ).

MẪU HỒ SƠ  Đính kèm

Trân trọng kính chào.

                                                                                         TL.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :                                                             Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

- Như trên

- Lưu VT

     Trần Phong Dũng

 
HCMUS Portal 2.x

 

HCMUS Portal 2.x

 

Baner2014
itec_2016.jpg
banner_apcs_2015-new.gif
banner mlst.png
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab