Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
co so vat chat_ ptn hoa phan tich_ khoa mt.1.jpg

Thông báo về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5 năm 2013 In E-mail
01/04/2013
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Số:  44  /KHTN-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp.Hồ Chí Minh, ngày   01  tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO

Về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc

ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5 năm 2013

___________

Kính gởi :           Các đơn vị trong Trường

 

            UBND TP.HCM đã thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 38 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 127 năm ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2013.

1/ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch):

    CB-VC được nghỉ Lễ trong 01 ngày: ngày 19/4/2013.

2/ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động 01/5:

   CB-VC được nghỉ Lễ trong 03 ngày: ngày 29/4/2013 (đi làm bù vào thứ bảy ngày 4/5/2013), ngày 30/4/2013 và ngày 01/5/2013.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị: Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Thư viện,... trước khi nghỉ lễ phải kiểm tra an toàn phòng làm việc, phòng thí nghiệm, kho vật liệu - hoá chất, điện, nước, các chất dễ cháy nổ, ...

Đề nghị Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Quản trị Thiết bị phân công trực bảo vệ các cơ sở thuộc Trường trong ngày các nghỉ.

Những trường hợp ở lại làm việc trong những ngày nghỉ cần đăng ký danh sách gửi về Phòng Quản trị Thiết bị biết để kiểm tra và theo dõi.

Trân trọng kính chào.

                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                      Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chánh

- BGH (để báo cáo)

- Các đơn vị trong Trường

- Lưu VT

                                                                                     Phan Ngô Hoang

 

 
HCMUS Portal 2.x

 

HCMUS Portal 2.x

 

Baner2014
itec_2016.jpg
banner_apcs_2015-new.gif
banner-truong-2015-v2.gif
banner viet phap 2015.jpg
banner mlst.png
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab