QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

Cung cấp đầy đủ thông tin về 3 công khai; cơ sở vật chất; chương trình đào tạo; giảng viên ...

Triết lý giáo dục của Trường ĐH KHTN

Học thuật; Sáng tạo; Phục vụ; Vì người học và Học tập suốt đời.

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 2011-2015

Xem file Đính kèm

GIAI ĐOẠN 2016 -2020

TIẾP CÔNG DÂN

Quy định tiếp công dân Quy định  Nội quy

BA CÔNG KHAI

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.