QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

Cung cấp đầy đủ thông tin về 3 công khai; cơ sở vật chất; chương trình đào tạo; giảng viên ...

Triết lý giáo dục

Học thuật; Sáng tạo; Phục vụ; Vì người học và Học tập suốt đời.

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 2011-2015

Xem file Đính kèm

TIẾP CÔNG DÂN

Quy định tiếp công dân Quy định  Nội quy

BA CÔNG KHAI

CÔNG KHAI khảo sát tình hình việc làm đối với sinh viên chính quy

Sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2018
cslt.jpg
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.