QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

Cung cấp đầy đủ thông tin về 3 công khai; cơ sở vật chất; chương trình đào tạo; giảng viên ...

Triết lý giáo dục

Học thuật; Sáng tạo; Phục vụ; Vì người học và Học tập suốt đời.

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 2011-2015

Xem file Đính kèm

TIẾP CÔNG DÂN

Quy định tiếp công dân Quy định  Nội quy

BA CÔNG KHAI

Năm 2018-2019
  • Cam kết chất lượng đào tạo Đại học năm học 2018-2019: 
    Mẫu 17a 
    Mẫu 17b

CÔNG KHAI khảo sát tình hình việc làm đối với sinh viên chính quy

Sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2018
cslt.jpg
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.