CÁC KHOA - NGÀNH ĐÀO TẠO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có 09 Khoa; 16 trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Hiện nay, Trường đang có 32 chuyên ngành ở bậc sau đại học (SĐH) và 16 ngành (52 chuyên ngành) đào tạo ở bậc đại học (ĐH): Toán học, Nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Vật lý, Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông, Khoa học Vật liệu, Hóa học, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Địa chất, Khoa học Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Hải Dương học và Kỹ thuật Hạt nhân.
PGS.TS. Trần Đan Thư (Trưởng khoa)
PGS.TS. Lê Hoài Bắc (Phó Trưởng khoa)
PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc (Phó Trưởng khoa)
ThS. Lâm Quang Vũ (Phó Trưởng khoa)
TS. Lê Vũ Tuấn Hùng (Trưởng khoa)
TS. Huỳnh Trúc Phương (Phó Trưởng khoa)
TS. Huỳnh Văn Tuấn (Phó Trưởng khoa)
TS. Nguyễn Kim Hoàng (Trưởng khoa)
TS. Phạm Trung Hiếu (Phó Trưởng khoa)
TS. Ngô Minh Thiện (Phó Trưởng khoa) 

GS.TS. Đặng Đức Trọng (Trưởng khoa)
TS. Huỳnh Quang Vũ (Phó Trưởng khoa)
ThS. Võ Đức Cẩm Hải (Phó Trưởng khoa)

TS. Huỳnh Hữu Thuận (Trưởng khoa)
ThS. Cao Trần Bảo Thương (Phó Trưởng khoa)
TS. Bùi Trọng Tú (Phó Trưởng khoa)

PGS.TS. Lê Văn Hiếu (Trưởng khoa)
TS. Hà Thúc Chí Nhân (Phó Trưởng khoa)
TS. Trần Thị Thanh Vân (Phó Trưởng khoa)

TS. Nguyễn Trí Nhân (Quyền Trưởng khoa)
PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp (Phó Trưởng khoa)
TS. Quách Ngô Diễm Phương (Phó Trưởng khoa)
TS. Trương Hải Nhung (Phó Trưởng khoa)
PGS. TS. Tô Thị Hiền (Trưởng khoa)
TS. Ngô Thị Thuận (Phó Trưởng khoa)
TS. Lê Tự Thành (Phó Trưởng khoa)
ThS. Nguyễn Văn Thái (Q. Trưởng bộ môn)
PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai (Trưởng khoa)
TS. Nguyễn Công Tránh (Phó Trưởng khoa)
TS. Nguyễn Trí Hiếu (Phó Trưởng khoa)

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.