Về việc công nhận kết quả xét hưởng phụ cấp ưu đãi cán bộ, viên chức năm 2018

Để xem danh sách kèm theo, Thầy cô vui lòng đăng nhập vào Portal (văn bản biểu mẫu - văn bản hành chính) để xem.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.