Thông báo reset mật khẩu Email sinh viên (đối với SV quên mật khẩu) đợt học kỳ 1/2019-2020

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

_______________

Số: 118/TB-KHTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

TP. HCM, ngày 23 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc reset mật khẩu Email sinh viên (đối với SV quên mật khẩu)

___________________________

 

    Nhà trường thông báo lịch reset mật khẩu Email sinh viên (định dạng Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.) cho học kỳ 1/2019-2020 đối với những SV quên

mật khẩu như sau:

1. Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên ( 1 trong 2 cơ sở)

2. Thời gian: từ ngày 24/9 đến hết ngày 08/10/2019

+ Phòng CTSV cơ sở 1: sáng từ 8g đến 11g; chiều từ 13g30 đến 16g30

+ Phòng CTSV cơ sở 2: sáng từ 8g đến 11g30; chiều từ 13g30 đến 15g

    Sinh viên mang Thẻ SV đến Phòng Công tác Sinh viên để được reset mật khẩu. Sau thời gian trên, bộ phận quản trị hệ thống email sẽ không giải

quyết thêm trường hợp nào trong học kỳ này.

 

Nơi nhận:

-         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.