Thông báo tổ chức lễ trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp bậc Cao đẳng, Lớp Hoàn chỉnh Đại học, hệ VLVH, TXQM tháng 11 năm 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_______________

Số:  108 /TB-KHTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lễ trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp bậc Cao đẳng, Lớp Hoàn chỉnh Đại học, hệ VLVH, TXQM tháng 11 năm 2019

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức lễ trao bằng cho những sinh viên tốt nghiệp như sau:

  • Đối tượng: Sinh viên bậc Cao đẳng, Sinh viên tốt nghiệp chương trình Liên thông Đại học, Sinh viên hệ VLVH, TXQM tốt nghiệp vào đợt tháng 11/2019
  • Thời gian tổ chức lễ: 14g00 ngày 23/11/2019 (thứ 7).
  • Địa điểm: Giảng đường 1 - 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5.
  • Thời gian nhận lễ phục: từ 16g00 đến 17g00 ngày thứ sáu (22/11/2019) tại phòng sau lưng Giảng đường 1 (đối diện Trung tâm Tin học, ngay bãi xe sinh viên). Sinh viên phải mang theo CMND để nhận lễ phục.
  • Thời gian đăng ký dự lễ và đóng lệ phí: từ 8g00 đến 16g30 ngày 14 và 15/11/2019 tại phòng Công tác Sinh viên cơ sở Nguyễn Văn Cừ (một Sinh viên có thể đăng ký cho nhiều bạn). Sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi không đóng phí tuy nhiên vẫn phải đăng ký tham dự tại phòng Công tác Sinh viên trong thời gian quy định như trên./.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân

 

 

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.