Thông báo reset email sinh viên học kỳ 2/2019-2020

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

_______________

Số: 15/TB-KHTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

TP. HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc reset mật khẩu Email sinh viên (đối với SV quên mật khẩu)

___________________________

 

          Trước tình hình sinh viên tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường thông báo lịch reset mật khẩu email sinh viên (định dạng Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.) đối với những sinh viên quên mật khẩu để hỗ trợ sinh viên đăng ký học phần và học trực tuyến (online) trong

HK2/2019-2020 như sau:

1. Cách thức:

   - Sinh viên có thể sử dụng email cá nhân (đính kèm hình chụp CMND Thẻ SV) gửi mail về P.Công tác Sinh viên: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

để yêu cầu hỗ trợ reset mật khẩu email SV.

   - Tiêu đề email: [Reset email SV] – MSSV – Họ tên

     VD: [Reset email SV] – 1711001 – Nguyễn Văn A

2. Thời gian: Từ nay đến hết ngày 02/4/2020.

 

Sau thời gian trên, bộ phận quản trị hệ thống email sẽ không giải quyết thêm trường hợp nào trong học kỳ này.

 

 

Nơi nhận:

-         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.