Thông báo cấp giấy Xác nhận Sinh viên thông qua bưu điện

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:  37  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v thủ tục đăng ký giấy xác nhận sinh viên qua mạng

 

Trước tình hình sinh viên hiện đang tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường thông báo về việc thủ tục đăng ký giấy xác nhận sinh viên qua mạng đối với các sinh viên có nhu cầu, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng áp dụng: sinh viên hiện trong danh sách đang học của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  2. Thời gian áp dụng: từ ngày 10/05/2021 đến khi có thông báo kết thúc.
  3. Quy trình thực hiện:
  • Bước 1: Sinh viên đăng ký tại đường link sau, lưu ý sinh viên phải sử dụng email sinh viên: https://bit.ly/33jjeJe 
  • Bước 2: Nhà trường sẽ gửi giấy xác nhận đến địa chỉ sinh viên đã đăng ký thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
  • Bước 3: Sau khi gửi giấy xác nhận, Nhà trường sẽ gửi email xác nhận mã vận chuyển qua email sinh viên.
  • Bước 4: Khi nhận được giấy xác nhận, sinh viên thanh toán chi phí cho đơn vị vận chuyển./.

 

 

  Nơi nhận:

-   BGH (để b/c);

-   Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Trần Vũ

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.