Thông báo chương trình tặng lịch Tết năm 2018 cho sinh viên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:    117  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tặng lịch Tết năm 2018 cho sinh viên

_________________

 

Nhân dịp mừng Xuân Mậu Tuất 2018, Nhà trường thực hiện chương trình tặng lịch cho các bạn sinh viên, chương trình cụ thể như sau:

  1. Thời gian: từ ngày 20/12/2017.
  2. Địa điểm nhận: Phòng Công tác sinh viên cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Buổi sáng từ 8g00 đến 11g00, buổi chiều từ 13g30 đến 16g30.

Lưu ý: Các bạn sinh viên mang theo Thẻ sinh viên khi đến nhận lịch./.

 

           

Nơi nhận:

-   BGH (để báo cáo);

-   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Trần Vũ

 

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.