Danh sách tham dự Lễ Tốt nghiệp cấp Trường năm 2022

1. Danh sách tham dự Lễ tốt nghiệp ngày 01/12/2022: https://tinyurl.com/55ja5cys 

Lưu ý: thời gian tập trung nghe hướng dẫn và nhận lễ phục: 17h00 ngày 30/11/2022 tại Giảng đường 1.

 

2. Danh sách tham dự Lễ tốt nghiệp ngày 03/12/2022: https://tinyurl.com/mpt423f3 

Lưu ý: thời gian tập trung nghe hướng dẫn và nhận lễ phục: 17h00 ngày 02/12/2022 tại Giảng đường 1.

 

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.