Thông báo chương trình trao đổi sinh viên quốc tế hè 2018 tại trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:    38    /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế hè 2018

tại trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc

_________________

 

 1. Thời gian:
 • 6 tuần: 3/7 - 9/8/2018
 • 4 tuần: 3/7 - 26/7/2018
 1. Số lượng: 02 suất
 2. Giá trị học bổng:
 • Học phí: nhiều nhất 3,600,000 KRW (~ 3,400 USD)
 • Kí túc xá: nhiều nhất 860,000 KRW (~ 800 USD)

Sinh viên tự chi trả phí đăng kí (100,000 KRW) và các chi phí khác (vé máy bay, bảo hiểm, chi phí ăn, visa…)

 1. Yêu cầu:
 • Đối tượng: Sinh viên đại học đã hoàn thành ít nhất 01 học kì
 • Điểm GPA ≥ 2.5/4
 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
 • Tiếng Hàn: sinh viên thỏa mãn 01 trong các điều kiện sau:
 • Chứng chỉ TOPIK, cấp độ 3 trở lên hoặc chứng chỉ KLAT ≥ 350 hoặc tương đương.
 • Chứng chỉ cấp độ 3 trở lên của các trung tâm Ngoại ngữ.
 • Bảng điểm chính thức có ít nhất 15 tín chỉ các khóa học liên quan đến tiếng Hàn.
 • Tiếng Anh: sinh viên thỏa mãn 01 trong các điều kiện sau:
 • Chứng chỉ IELTS ≥ 6.0.
 • Chứng chỉ TOEFL/TOEFL ITP ≥ 550, TOEFL computer-based ≥ 213, TOEFL iBT ≥ 80.
 • Chứng chỉ TOEIC – 750.
 • Thư giới thiệu của giảng viên, xác nhận sinh viên đủ trình độ tiếng Anh để tham gia chương trình học thuật được giảng dạy bằng tiếng Anh.
 1. Hồ sơ đăng ký:
 • 01 ảnh 3x4cm nền trắng;
 • Bảng điểm (tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh đính kèm bản tiếng Việt);
 • Bản photo hộ chiếu;
 • Giấy xác nhận sinh viên (tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh đính kèm bản tiếng Việt);
 • Bản sao chứng chỉ tiếng Anh/ tiếng Hàn hoặc thư giới thiệu (tiếng Anh);
 • CV (tiếng Anh, ghi rõ thông tin liên hệ).
 1. Nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 24/4/2018 tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

 

           

Nơi nhận:

-                                        BGH (để báo cáo);

-                                        Đoàn TN, Hội SV;

-                                        BCN các Khoa;

-                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Văn Chí Nam

 

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.