Thông báo nghỉ học môn Vi tích phân 1B ngày 23/7/2018

Thông báo

Ngày 23/7/2018 nghỉ học môn học sau:

nh hk Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
17-18 3 MTH00003 Vi tích phân 1B HE-LT1 cs2:F204 2 6 4
17-18 3 MTH00003 Vi tích phân 1B HE-LT1 cs2:F204 4 6 4
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.