Thông báo học bù môn Hóa đại cương 1

 

Thứ ba 07/08/2018: Học bù CHE00001 Hóa DC 1/HE-HL1
 
nh hk tenph thu tietbd sotiet mamh tenmh lop tuanbd ngaydautuan
17-18 3 cs2:E304 3 1 4 CHE00001 Hóa đại cương 1 HE-LT1 49 23/07/2018
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.