Thông báo đổi giờ học môn NM CNTT1/18CTT5

Điều chỉnh tiết học môn Nhập môn CNTT 1/18CTT5 từ tuần 03/09/2018.

Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
CSC00001
 
Nhập môn CNTT 1
18CTT5 cs2:E304 7
    
3-->2
3
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.