Thông báo ngày bắt đầu học môn Hóa đại cương 2 đối với lớp 17HOH1 và 17DCH1

THÔNG BÁO

 

Học phần Hóa đại cương 2 (lớp 17HOH1 và 17DCH1) bắt đầu học vào ngày Thứ Hai 28/8/2017 (do ngày 04/9/2017 nghỉ bù Lễ Quốc khánh).

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.