Thông báo nghỉ học Bài tập Hóa đại cương 2 ngành Địa chất

THÔNG BÁO
 
Sáng mai, ngày 29/9/2017 lớp Bài tập Hóa đại cương 2 (17DCH1A và 17DCH1B), phòng D107 nghỉ học
 
Lý do: Giảng viên bận đột xuất.
 
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.