Thông báo hủy lớp và đổi phòng học môn HÓA ĐC 1 HK hè/2017-2018

THÔNG BÁO

(Về việc hủy lớp và đổi phòng học môn CHE00001 HÓA ĐC 1

trong HK hè/2017-2018 sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

         Trường thông báo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy học học kỳ hè/2017-2018 về việc hủy lớp và đổi phòng học môn CHE00001 HÓA ĐC 1. Sinh viên xem lại thời khóa biểu sau để học cho đúng lớp:

 

Thời khóa biểu môn CHE00001 HÓA ĐC 1: Bắt đầu học từ Thứ 2 ngày 09/07/2018

 

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

17-18

3

CHE00001

Hóa đại cương 1

HE-LT1

cs2:E104->E304

2

1

4

17-18

3

CHE00001

Hóa đại cương 1

HE-LT1

cs2:E104->E304

4

1

4

17-18

3

CHE00001

Hóa đại cương 1

HE-LT1

cs2:E104->E304

6

1

4

17-18

3

CHE00001

Hóa đại cương 1

HE-LT2

cs2:E104

3

1

4

17-18

3

CHE00001

Hóa đại cương 1

HE-LT2

cs2:E104

5

1

4

17-18

3

CHE00001

Hóa đại cương 1

HE-LT2

cs2:E104

7

1

4

17-18

3

CHE00001

Hóa đại cương 1

HE-LT3

Học theo TKB lớp HE-LT1

                                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.