Thông báo chuyển phòng học 1 số HP học kỳ hè 2018

Do sĩ số lớp đông nên PDT chuyển phòng học theo yêu cầu của GV như sau:
 
 
nh hk Mã mh Tên môn học Lớp sosvMax Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
17-18 3 MTH00041 Toán rời rạc HE-LT1 165 cs2:F201->F204 5 6 5
17-18 3 MTH00041 Toán rời rạc HE-LT1 165 cs2:F201->F204 7 6 5
17-18 3 MTH00003 Vi tích phân 1B HE-LT1 166 cs2:F201->F204 2 6 5
17-18 3 MTH00003 Vi tích phân 1B HE-LT1 166 cs2:F201->F204 4 6 5
17-18 3 PHY00001 Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) HE-LT2 150 cs2:F201->F204 3 6 4
17-18 3 PHY00001 Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) HE-LT2 150 cs2:F201->F204 6 6 4
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.