Thông báo nghỉ học môn Vi tích phân 1B ngày 09/07/2018

Chiều nay 09/07/2018 lớp Vi TP1B/HE-LT1 nghỉ học do GV bận 
 
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
MTH00003 Vi tích phân 1B HE-LT1 cs2:F204 2 6 4
MTH00003 Vi tích phân 1B HE-LT1 cs2:F204 4 6 4
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.