Thông báo học bù Nhập môn lập trình, lớp 18CK2

Thông báo

SV 18CK2 học bù môn Nhập môn lập trình ngày thứ sáu 07/09/2018 tiết 7-12 tại phòng GD1.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.