Thông báo kết quả chọn ứng viên chương trình KIT Biotech & IT Spring School 2019 tại Nhật Bản

Danh sách sinh viên được chọn:

1. Châu Hoàng Hải Minh - 1518119

2. Đinh Ngọc Phương Thanh - 1518191

3. Nguyễn Ngọc Phương Trang - 1751024

Đề nghị các SV trên kiểm tra email sinh viên và hoàn thành các yêu cầu trước ngày 10/12/2018.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.