Thông báo kết quả học bổng của Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam

Danh sách sinh viên được chọn nhận học bổng của Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam:

STT MSSV HỌ TÊN
1 1714217 Danh Hoàng Em
2 1612393 Dương Phi Hiểu My
3 1514162 Võ Kim Ngọc
4 1717112 Đào Thị Nhàn
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.