Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2018-2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 28/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Dự kiến kết quả học bổng khuyến khích HK1/2018-2019

_________________________

 

      Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp Học bổng Khuyến khích học kỳ 1/2018-2019 như sau:

1. Căn cứ và mức điểm được xét cấp học bổng khuyến khích HK1/2018-2019:

-  Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-KHTN ngày 23/04/2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh

viên và Quy định kèm theo Quyết định này;

-  Căn cứ vào kết quả học tập HK2/2017-2018, kết quả rèn luyện HK2/2017-2018

-  Mức điểm tối thiểu và số suất học bổng được cấp trong học kỳ như sau:

Ngành

Khóa 2015

Khóa 2016

Khóa 2017

Tổng số suất

Toán học

8.8

8.74

7.98

35

Công nghệ Thông tin

8.0

8.24

8.53

93

Vật lý

8.08

8.21

8.0

21

Hóa học

8.39

8.18

8.88

37

Sinh học

8.27

7.44

7.85

43

Địa chất

8.14

7.64

7.4

12

Khoa học Môi trường

8.03

7.96

8.0

24

Công nghệ Sinh học

8.5

8.36

8.5

29

Khoa học Vật liệu

7.92

8.08

7.75

30

Điện tử Viễn thông

8.32

8.03

8.5

28

Hải dương học

8.44

7.55

 

07

Công nghệ Môi trường

8.0

8.13

7.66

15

Kỹ thuật Hạt nhân

9.0

9.17

8.18

05

Bậc Cao đẳng

 

 7.4

 7.93

 43

 

2. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích HK1/2018-2019:

3. Thời gian khiếu nại:

- Sinh viên thắc mắc về học bổng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên (ở cả 02 cơ sở) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/05/2019.

Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến học bổng khuyến khích học kỳ 1/2018 - 2019.

- Trường hợp cần cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản, sinh viên liên hệ Phòng Công tác Sinh viên hạn cuối ngày đến hết ngày 24/05/2019.

4. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

-         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 (Đã ký)

Trần Vũ

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.