Kết quả học bổng Pony Chung năm 2019

Các Sinh viên có tên sau được xét chọn nhận học bổng Pony Chung năm 2019:

1 1612393 Dương Phi Hiểu My
2 1613240 Phan Thanh Tùng
3 1612391 Nguyễn Thị Thúy Mơ
4 1614222 Nguyễn Văn Thanh
5 1612557 Lê Hoàng Sang

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.