Thông báo học bổng Mitsubishi UFJ năm 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 


Số:    72 / TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2021

                                                                                                

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên khóa 2018 hoặc 2019, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình học tập từ 8.0 trở lên, ưu tiên các sinh viên đã nhận học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm học 2020-2021;
 • Điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên;

Lưu ý: Kết quả học tập và kết quả rèn luyện xét tại học kì 2 năm học 2019-2020 và học kì 1 năm học 2020-2021

 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2021 – 2022.
 1. Số lượng - Giá trị học bổng

Số lượng 10 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 340 USD.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Phiếu thông tin (Data Sheet): viết tay, có dán ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng (theo mẫu tại đây: https://bit.ly/DKUFJ21 , chữ viết rõ ràng). Lưu ý: địa chỉ email cần viết chính xác, rõ ràng và có tính lâu dài;
 • Bảng photo các giấy khen, chứng nhận về thành tích (nếu có).
 1. Cách thức và thời gian nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 1: Sinh viên chụp hình/scan các loại giấy tờ nêu trên (theo thứ tự) thành 1 file định dạng pdf duy nhất, đặt tên file theo quy định (không dấu): UFJ_MSSV_Họ tên

Bước 2: Điền thông tin và up file hồ sơ tại link sau: https://forms.office.com/r/q3033B2WZB

 1. Thời gian nộp hồ sơ trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến 23h45 ngày 24/10/2021./.

 

Nơi nhận:

-       BGH (đế báo cáo);

-       BCN các Khoa;

-       Đoàn TN, Hội SV;

-       Lưu: CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.