Quyết định v/v ban hành Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập mới

 

Quyết định 593/QĐ-KHTN và Quy định ban hành kèm theo có hiệu lực từ năm học 2021-2022.

 

 

 

 

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.