Thông báo kết quả dự kiến học bổng CTĐA Khoa Hóa học, Điện tử-Viễn thông, SH-CNSH, Môi trường HK2/21-22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 218/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK2/2021-2022 dành cho SV Chương trình Đề án

Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Sinh học-CNSH, Môi trường

_________________________

 

         Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách dự kiến SV các Chương trình Đề án (CTĐA) Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn

thông, Khoa Sinh học-CNSH được xét cấp Học bổng khuyến khích học kỳ 2 năm học 2021-2022 và Khoa Môi trường được xét cấp Học bổng

khuyến khích học kỳ 1 và 2 năm học 2021-2022 như sau:

1. Căn cứ xét học bổng:

2. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích:

 *Lưu ý: Đây là kết quả dự kiến nên kết quả chính thức có thể sẽ có sự thay đổi, cập nhật sau thời gian sinh viên thắc mắc, khiếu nại. 

3. Thời gian thắc mắc, khiếu nại và cung cấp hoặc điều chỉnh số tài khoản:

+ Thắc mắc, khiếu nại:

Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về học bổng khuyến khích vui lòng sử dụng email sinh viên (bắt buộc) gửi email về Phòng Công tác Sinh viên:

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

  •  Tiêu đề: [HB] - Thắc mắc HBKK HK2/2021-2022

+ Cung cấp hoặc điều chỉnh số tài khoản:

Sinh viên vui lòng kiểm tra Email sinh viên để biết được thông tin số tài khoản dự kiến Nhà trường sẽ chuyển khoản học bổng.

Trường hợp cung cấp số tài khoản hoặc điều chỉnh số tài khoản nhận học bổng, sinh viên cung cấp qua link: https://forms.office.com/r/208J6936YB

**Lưu ý: Trường hợp cần cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản thì STK bắt buộc phải do sinh viên đứng tên chủ tài khoản mới chuyển được

học bổng.

+ Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/11/2022. Sau thời gian này, Nhà trường không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến HBKK

học kỳ 2/2021 - 2022.

4. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

* Lưu ý: Đề nghị các bạn sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí trước khi Nhà trường thực hiện thủ tục chuyển khoản học bổng. 

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

-         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân

 

 

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.