Thông báo kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2018 - 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 146/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2018 - 2019

           

            Nhà trường thông báo về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 2017 (bậc Cao đẳng) và Khóa 2016, 2017 (bậc Đại học) hệ chính quy, cụ thể như sau:

  •  Sinh viên tham gia đầy đủ 02 chuyên đề và có điểm kiểm tra từ 70 điểm trở lên (trong đó, 60 điểm là điểm làm bài kiểm tra + 10 điểm tham gia đầy đủ hai chuyên đề) sẽ được công nhận là Đạt trong đợt này.
  •  Danh sách Đạt (Xem tại đây)

** Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018.

- Những sinh viên thuộc đối tượng phải tham gia SHCD Đầu năm, năm học 2018-2019 nhưng không có tên trong Danh sách ở trên sẽ xem như Không Đạt - Không tham gia SHCD theo quy định. Theo đó, sinh viên sẽ "Nhận 0 điểm trong toàn bộ nội dung của Điều 5 - Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Nhà trường" của đánh giá Điểm rèn luyện năm học 2018-2019.

- Trường hợp sinh viên tham gia đầy đủ 2 chuyên đề nhưng không làm bài kiểm tra hoặc làm bài kiểm tra không đạt sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện (Mục 2 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019).

 

Nơi nhận:

-            Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

(Đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.