TB V/v thực hiện khảo sát sau đợt Sinh hoạt Công dân đầu khóa năm học 2021-2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 66 /TB-KHTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện khảo sát sau đợt Sinh hoạt Công dân đầu khóa năm học 2021-2022

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc tổ chức thực hiện khảo sát sinh viên sau đợt Sinh hoạt Công dân đầu khóa năm học 2021-2022 đối với sinh viên khóa 2021, như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Sinh viên khóa 2021 đã tham gia sinh hoạt công dân đầu khóa

2. Hình thức khảo sát

  • Sinh viên tham gia SHCD đầu khóa năm học 2021-2022 sẽ thực hiện khảo sát trực tuyến thay cho bài kiểm tra:
  • Khảo sát trực tuyến tại: https://forms.office.com/ksshcdđk2021
  • Số câu hỏi khảo sát: 16 câu
  • Sinh viên thực hiện bài kiểm tra bằng máy tính cá nhân tại nhà.

3. Thời gian khảo sát

  • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2021
  • Khi cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

4. Công nhận kết quả: Trường hợp sinh viên không thực hiện khảo sát sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022)(theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

-  Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này./.

 

Nơi nhận:

-          Lưu: CSTV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.