Triển khai công tác thi đua khen thưởng năm học 2019 - 2020

Để xem danh sách File kết quả TĐKT từ 2015 - 2020, Thầy cô vui lòng đăng nhập vào https://portal1.hcmus.edu.vn/ (văn bản biểu mẫu - văn bản hành chính) để xem.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (cv 575 trien khai cong tac TDKT nam hoc 2019 2020.pdf)cv 575 trien khai cong tac TDKT nam hoc 2019 2020.pdf 7107 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Mau 1a bao cao thanh tich - ca nhan.doc)Mau 1a bao cao thanh tich - ca nhan.doc 83 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Mau 1b  bao cao thanh tich _tap the.doc)Mau 1b bao cao thanh tich _tap the.doc 53 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Mau 3a CSTD DHQG.Bang tong hop tom tat thanh tich.doc)Mau 3a CSTD DHQG.Bang tong hop tom tat thanh tich.doc 62 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Mau 3b CSTD Bo GDDT.Bang tong hop tom tat thanh tich.doc)Mau 3b CSTD Bo GDDT.Bang tong hop tom tat thanh tich.doc 62 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Mau 3c BK GD DHQG.Bang tong hop tom tat thanh tich.doc)Mau 3c BK GD DHQG.Bang tong hop tom tat thanh tich.doc 63 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Mau 3d BK Bo GDDT Tong hopTom tat thanh tich.doc)Mau 3d BK Bo GDDT Tong hopTom tat thanh tich.doc 63 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Mau 3e Bang khen Thu tupng Chinh phu .Tong hop thanh tich.doc)Mau 3e Bang khen Thu tupng Chinh phu .Tong hop thanh tich.doc 61 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Mau 3f Bang khen  Huan chuong cac loai.Tong hop thanh tich.doc)Mau 3f Bang khen Huan chuong cac loai.Tong hop thanh tich.doc 61 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (MAU 6 danh sach sang kien.doc)MAU 6 danh sach sang kien.doc 60 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (MauSo1 Ban khai ca nhan giang vien-BanGiamHieu.doc)MauSo1 Ban khai ca nhan giang vien-BanGiamHieu.doc 74 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (MauSo2 BanKhaiCaNhan CBQL - nhan vien.doc)MauSo2 BanKhaiCaNhan CBQL - nhan vien.doc 48 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (MauSo3 BanKhaiCaNhan nghien cuu vien.doc)MauSo3 BanKhaiCaNhan nghien cuu vien.doc 56 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (MauSo4 Danh sach Tap the de nghi khen thuong nam hoc 2017-2018.xls)MauSo4 Danh sach Tap the de nghi khen thuong nam hoc 2017-2018.xls 32 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (MauSo5 Danh sach ca nhan de nghi khen thuong nam hoc 2017-2018.xls)MauSo5 Danh sach ca nhan de nghi khen thuong nam hoc 2017-2018.xls 36 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Tom tat thanh tich Bang khen BGDDT.doc)Tom tat thanh tich Bang khen BGDDT.doc 76 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Tom tat thanh tich Bang khen GD DHQG.doc)Tom tat thanh tich Bang khen GD DHQG.doc 75 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Tom tat thanh tich Bang khen TTg va Huan chuong cac loai.doc)Tom tat thanh tich Bang khen TTg va Huan chuong cac loai.doc 75 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Tom tat thanh tich Co thi dua BGDDT.doc)Tom tat thanh tich Co thi dua BGDDT.doc 58 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Tom tat thanh tich Co thi dua Chinh phu.doc)Tom tat thanh tich Co thi dua Chinh phu.doc 48 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Tom tat thanh tich CSTD BGDDT.doc)Tom tat thanh tich CSTD BGDDT.doc 62 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Tom tat thanh tich CSTD DHQG.doc)Tom tat thanh tich CSTD DHQG.doc 62 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Tom tat thanh tich TTLĐXS.doc)Tom tat thanh tich TTLĐXS.doc 58 kB30-06-202030-06-2020

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.