Kết quả xét Thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021

Để xem các File Kết quả Thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021, Thầy cô vui lòng đăng nhập vào https://portal1.hcmus.edu.vn/ (văn bản biểu mẫu - văn bản hành chính) để xem.

Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.