Các quy trình hợp đồng

Các file đính kèm!

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (QuyTrinhChuyenCongTac 2018.docx)QuyTrinhChuyenCongTac 2018.docx 12 kB26-10-201826-10-2018
Download this file (QuyTrinhKyHopDong 2018.docx)QuyTrinhKyHopDong 2018.docx 18 kB26-10-201826-10-2018
Download this file (QuyTrinhThayDoiNoiDunghopDong2018.docx)QuyTrinhThayDoiNoiDunghopDong2018.docx 13 kB26-10-201826-10-2018
Download this file (QuyTrinhThinhGiang2018.docx)QuyTrinhThinhGiang2018.docx 18 kB26-10-201826-10-2018
Download this file (QuyTrinhTiepNhanVienChucChuyenDen2018.docx)QuyTrinhTiepNhanVienChucChuyenDen2018.docx 14 kB26-10-201826-10-2018
Download this file (QuyTrinhXinThoiViec2018.docx)QuyTrinhXinThoiViec2018.docx 12 kB26-10-201826-10-2018
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.