Các mẫu hợp đồng làm việc

Các file đính kèm!

Link các hợp đồng tái ký năm 2019

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1. Mau02-HDLV-XDTH- TT15.2012.doc)1. Mau02-HDLV-XDTH- TT15.2012.doc 47 kB10-10-201810-10-2018
Download this file (1.2 Mau04-HDLV-khongXDTH- TT15.2012.doc)1.2 Mau04-HDLV-khongXDTH- TT15.2012.doc 46 kB10-10-201810-10-2018
Download this file (1.3 MauHDLD-CoThoiHan-1Nam.doc)1.3 MauHDLD-CoThoiHan-1Nam.doc 130 kB10-01-201910-01-2019
Download this file (1.4 MauHDLD-KhongXDThoiHan.doc)1.4 MauHDLD-KhongXDThoiHan.doc 130 kB10-01-201910-01-2019
Download this file (1.5 MauHDLD-PhuLucHD.doc)1.5 MauHDLD-PhuLucHD.doc 122 kB10-01-201910-01-2019
Download this file (2.MauHD-Huu-Thuviec.doc)2.MauHD-Huu-Thuviec.doc 37 kB10-01-201910-01-2019
Download this file (3.MauHDKhoan_Truong.doc)3.MauHDKhoan_Truong.doc 60 kB10-01-201910-01-2019
Download this file (BanNhanXetKhoaBoMon.doc)BanNhanXetKhoaBoMon.doc 34 kB10-01-201910-01-2019
Download this file (BanNhanXetPhongBan.doc)BanNhanXetPhongBan.doc 33 kB10-01-201910-01-2019
Download this file (TB.Mau 01-HDLD 2018 - KhongThoiHan.xls)TB.Mau 01-HDLD 2018 - KhongThoiHan.xls 38 kB10-01-201910-01-2019
Download this file (TB.Mau 02-HDLD 2018 - CoThoiHan.xls)TB.Mau 02-HDLD 2018 - CoThoiHan.xls 38 kB10-01-201910-01-2019
Download this file (TB.Mau 03-HDLD 2018 -Sau huu.xls)TB.Mau 03-HDLD 2018 -Sau huu.xls 38 kB10-01-201910-01-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.