Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2106 -2020

Ngày 23/06/2017, Đại học Quốc gia TP.HCM đã có quyết định 563/QĐ-ĐHQG về kế hoạch chiến lược giai đoạn 2106 -2020 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tại đây

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.