Thông báo nghỉ học môn ĐSĐC MTH00031/18TTH2 ngày 23/4/2019

Sáng thứ ba 23/04/2019, môn MTH00031/18TTH2 nghỉ học

Mã mh Tên môn học Lớp tcphong Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
MTH00031 Đại số đại cương 18TTH2 LT cs2:E206 3 1 4
 
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.