Thông báo học bù môn PP lập trình hướng đối tượng lớp 18CTT4

 Do thầy Thanh bận việc vào ngày 6/9 nên lớp Phương pháp lập trình Hướng đối tượng - 18CTT4 nghỉ học ngày 6/9/2019 và học bù ngày Thứ tư  4/9/2019 tiết 6-9 phòng E304.  
 
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.