Thay đổi phòng học môn Lý thuyết độ đo và xác suất lớp 18TTH_1A, 1B

Từ ngày 23/9 môn học Lý thuyết độ đo và xác suất thay đổi phòng học như sau:
 
Mã mh Tên môn học Lớp sosvMax tcphong Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Áp dụng từ 
MTH10401 Lý thuyết độ đo và xác suất 18TTH_1A 60 BT cs2:D212->F107 2 6 2.5 23/09/2019
MTH10401 Lý thuyết độ đo và xác suất 18TTH_1B 60 BT cs2:D212->F107 2 8.5 2.5 23/09/2019
 
 
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.