Thông báo nghỉ học môn CHE00002/18CSH2 ngày 26/9/2019

Sáng Thứ 5 (26/9) môn học sau nghỉ:
 
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
CHE00002 Hóa đại cương 2 18CSH2 cs2:F204 5 1 4