Thông báo hủy lớp BAA00011/18S3_1

DO KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG NÊN HỦY LỚP HỌC SAU:

 

 
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
BAA00011 Anh văn 1 18S3_1 NĐH 6.1 3 1 4
 

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.