Thông báo nghỉ học môn Mạng máy tính nâng cao lớp 20HCB1,2

Phòng Đào tạo thông báo:

Môn mạng máy tính nâng cao nghỉ học 2 tuần từ ngày 15/3/2021.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.