Thông báo nghỉ học môn Khoa học web lớp LTĐH vào Thứ 2 28/6/2021

THÔNG BÁO
 
Môn Khoa học Web lớp Liên thông đại học sẽ không học vào thứ hai ngày 28/6/2021 do giảng viên bận.
 

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.