Thông báo học offline môn Giải tích B1 - cao đẳng

 
 
Lớp Mã HP Tên HP GVLT Thứ Tiết Phòng Ngày bắt đầu offline
18L1 TTH026 Giải tích B1 Nguyễn Văn Thùy T2 13-16 C31 01/06/2020
 

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.