Đổi phòng học môn DTV001 lớp 18CK ngày 15/11/2018

Ngày 15/11/2018 môn ĐTCB học tại phòng sau:
 
 
Lớp Mã HP Tên HP GVLT Thứ Tiết Phòng Ghi chú
18CK1 DTV001 Điện tử căn bản GV.ThS. Bùi An Đông T5 10-12 GD2 15/11/2018-->C22
18CK2 DTV001 Điện tử căn bản GV.ThS. Bùi An Đông T5 7-9 GD2 15/11/2018 -->C43
 
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.