Thông báo đổi phòng học GĐ 2 từ ngày 11/03/2019 (lớp 17CK1, 18CK2)

Từ tuần lễ 11/03/2019 các lớp 17CK1, 18CK2 học tại GĐ 2 chuyển sang phòng C 22.

Lớp Mã HP Tên HP GVLT Thứ Tiết Phòng
17CK1 CTT102 Cơ sở dữ liệu Hồ Lê Thị Kim Nhung T5 1 - 3 GD2 ->C22
18CK2 CTT701 Kỹ năng soạn báo cáo, trình bày và LVN Hồ Lê Thị Kim Nhung T5 4 - 6 GD2 ->C22
17CK1 CTH001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin TS. Ngô Quang Huy (Triết + CNXH)
Ths Nguyễn Hữu Trinh  (KTCT)
T3 7 - 11 GD2 ->C22
 
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.