Thông báo thay đổi phòng học bậc cao đẳng từ ngày 16/04//2019

THÔNG BÁO
 
 Từ 16/4/2019-21/4/2019, các lớp cao đẳng thay đổi phòng học như sau:
 
 
Lớp Mã HP Tên HP GVLT Thứ Tiết Phòng mới 
Áp dụng từ 16/4-21/4/2019
17CK1 CTH001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin TS. Ngô Quang Huy (Triết + CNXH)
Ths Nguyễn Hữu Trinh  (KTCT)
T3 7 - 11 C43
16CK2 CTT732 Lập trình ứng dụng quản lý 2 Mai Anh Tuấn T4 7 - 9 E402
17CK3 CTT730 Công cụ kiểm chứng phần mềm Hồ Tuấn Thanh T4 7 - 9 E404
17CK1 CTT730 Công cụ kiểm chứng phần mềm Hồ Tuấn Thanh T4 10 - 12 E404
17CK1 CTT102 Cơ sở dữ liệu Lê Nguyễn Hoài Nam T5 1 - 3 C43
18CK2 CTT701 Kỹ năng soạn báo cáo, trình bày và LVN Đỗ Thị Thanh Hà T5 4 - 6 C43
17CK2 PLD001 Pháp luật đại cương Hà Minh Ninh T7 7 - 9 E404
17CK3 PLD001 Pháp luật đại cương Hà Minh Ninh T7 10 - 12 E404 Nguyen Kim Dung 
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.