Thay đổi phòng học lớp 17CK2, 17CK3 ngày 04/5/2019

Môn học Pháp luật đại cương thay đổi phòng học từ ngày 04/05/2019.
 
Lớp Mã HP Tên HP GVLT Thứ Tiết Phòng mới 
Áp dụng ngày 4/5/2019
17CK2 PLD001 Pháp luật đại cương Hà Minh Ninh T7 7 - 9 E403
17CK3 PLD001 Pháp luật đại cương Hà Minh Ninh T7 10 - 12 E403


© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.